Πανω

Άλλοι σπάνιοι τύποι του καρκινώματος του μαστού

Αποκρινές καρκίνωμα

Το αποκρινές καρκίνωμα είναι μορφολογική ποικιλία του πορογενούς καρκινώματος. Τα επιχρίσματα από δείγματα της FNA περιέχουν πολυάριθμα επιθηλιακά κύτταρα που διατάσσονται σε συγκύτια μαζί με μεμονωμένα διάσπαρτα κύτταρα. Τα κύτταρα έχουν αποκρινή χαρακτηριστικά με άφθονο βασεόφιλο ή και εωσινόφιλο κοκκώδες κυτταρόπλασμα και μεγάλο πυρήνα με προβάλλον πυρήνιο. Μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διαφορική διάγνωση από την άτυπη αποκρινή μεταπλασία.

Εκκριτικό καρκίνωμα

Τα επιχρίσματα από αυτόν τον σπάνιο τύπο του καρκινώματος του μαστού αποτελούνται από μεγάλες ανώμαλες ομάδες κακοηθών πολυγωνικών κυττάρων με  κοκκώδες προς κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα. Η παρουσία ομάδων από κενοτοπιώδη κύτταρα, που μοιάζουν με «τσαμπί σταφύλια» είναι ένα βοηθητικό διαγνωστικό χαρακτηριστικό.

Πλακώδες καρκίνωμα

Το καθαρό πλακώδες καρκίνωμα είναι πολύ σπάνιο στο μαστό, αν και πλακώδες καρκίνωμα μπορεί να υπάρχει ως στοιχείο στο πορογενές καρκίνωμα. Τα επιχρίσματα από δείγματα FNA έχουν καλά έως φτωχά διαφοροποιημένα κακοήθη πλακώδη κύτταρα, με κυτταροπλασματική κερατινοποίηση και διακυτταρικές γέφυρες. Τα κύτταρα διατάσσονται σε επίπεδες ομάδες ή σε συγκύτια ή είναι μεμονωμένα.

Ενδοκυστικό καρκίνωμα

Είναι πολύ σπάνιο. Εξελίσσεται σε κυστική μάζα η οποία συνήθως παραμένει μετά από παρακέντηση αιμορραγικού υγρού. Τα κυτταρολογικά επιχρίσματα έχουν χαμηλή κυτταροβρίθεια, με ήπια άτυπα κύτταρα σε ομάδες με χαλαρή συνοχή και σε θηλόμορφους σχηματισμούς.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com