Ανοσοκυτταρικές Εξετάσεις Εξετάσεις

Ανίχνευση L1 πρωτεΐνης

Μέχρι σήμερα…

Προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας εντοπίζονται στα κυτταρολογικά επιχρίσματα, αλλά δεν υπάρχουν μορφολογικά κριτήρια για το εάν μία ήπια δυσπλασία θα προχωρήσει σε καρκίνο ή όχι.

Με την ανίχνευση των τύπων high risk του ιού HPV αναγνωρίζονται οι περιπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, όμως είναι επίσης γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων αυτών υποστρέφει αυτόματα.

Από εδώ και πέρα…

…το Viroactiv HPV Test, ένα νέο ανοσοκυτταροχημικό τεστ, προσφέρει προγνωστικές πληροφορίες για την εξέλιξη των δυσπλασιών.

Με ποιό τρόπο;

Αναγνωρίζοντας την πρωτεΐνη L1 που βρίσκεται στο καψίδιο του ιού με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων. Διότι έχει βρεθεί ότι οι περιπτώσεις δυσπλασίας ελαφράς και μέτριας μορφής στις οποίες δεν ανιχνεύεται ανοσοκυτταροχημικά η πρωτεΐνη L1, είναι σημαντικά πιο πιθανό να προχωρήσουν σε καρκίνο, απ’ ότι οι περιπτώσεις στις οποίες ανιχνεύεται η L 1.

Viroactiv HPV Test

Συντομία και απλότητα!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                           ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ø  Ανίχνευσή της καψιδιακής                                    Ø  Πρόγνωση εξέλιξης της HPV

πρωτεΐνης L1 του ιού HPV.                                          λοίμωξης.

Ø  Δεν απαιτείται πρόσθετος                                     Ø  Εύκολη ενσωμάτωση στη ρουτίνα

εργαστηριακός εξοπλισμός.                                        του κυτταρολογικού εργαστηρίου.

Ø  Σύντομη διαδικασία.                                               Ø  Γρήγορα αποτελέσματα.

Ø  Διατήρηση κυτταρικής                                            Ø  Εύκολη ανάγνωση των

μορφολογίας.                                                                 αποτελεσμάτων στο μικροσκόπιο.

 

Viroactiv HPV Screening Kit

VASK 20

20 τεστ

Για τον ανοσοκυτταροχημικό προσδιορισμό της ενεργού λοιμώξεως

από όλους τους γνωστούς τύπους HPV σε κυτταρολογικά

και ιστολογικά δείγματα.

 

VASK 50

 

50 τεστ

 

VASK 100

 

100 τεστ

Viroactiv HPV High Kit
 

VAHK 20

 

20 τεστ

Για τον ανοσοκυτταροχημικό προσδιορισμό της ενεργού λοιμώξεως

από τους τύπους υψηλού κινδύνου του HPV σε κυτταρολογικά

και ιστολογικά δείγματα.

 

VAHK 50

 

50 τεστ

 

VAHK 50

 

100 τεστ

Viroactiv HPV Kombi Kit
 

 

 

 

VAKK 100

 

 

 

 

 

100 τεστ

Για τον ανοσοκυτταροχημικό προσδιορισμό της ενεργού λοιμώξεως

από τους τύπους υψηλού κινδύνου του HPV και από όλους τους γνωστούς

τύπους HPV σε κυτταρολογικά και ιστολογικά δείγματα.

 

Με λίγα λόγια…

Το VIROACTIV® είναι μία εξαιρετικά ασφαλής μέθοδος διάγνωσης και κυτταρολογικής εξέτασης που αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για ευκολία στη χρήση και ασφαλή διαγνωστική διαδικασία στην πρόγνωση και διάγνωση του HPV.

Η μέθοδος Viroactiv δημιουργήθηκε μέσα από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την καινοτομία της VIROFEM αναφορικά με την ανάπτυξη και τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων θηλωμάτων, που είναι η κυριότερη αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το Viroactiv Test ανιχνεύει μέσω μονοκλωνικών αντισωμάτων την L1 καψιδιακή πρωτείνη του HPV, κατά τη φάση της ενεργούς λοίμωξης από τον ιό.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.