Πανω

Αξιολόγηση του δείγματος

Διάφορα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του δείγματος

Ο τύπος των κυττάρων (θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα)

Ποσότητα και τύπος του κολοειδούς (ελάχιστο-άφθονο, υδαρές-πυκνό)

Παρουσία γυμνών πυρήνων

Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά (κυτταρόπλασμα, πυρήνας)

Στις νεοπλασματικές αλλοιώσεις τα δείγματα έχουν υψηλή κυτταροβρίθεια. Επίπεδες μεγάλες ομάδες συναντώνται στις βρογχοκήλες και στα μακροθυλακιώδη αδενώματα, αλλά επίσης μπορεί να παρατηρηθούν και σε καρκινώματα. Τα μακροθυλάκια συχνά συνοδεύουν μία πολυοζώδη βρογχοκήλη και μακροθυλακιώδη αδενώματα. Υπεροχή μικροθυλακίων μπορεί να υποδηλώνει ένα θυλακιώδες νεόπλασμα. Οι θηλώδεις ομάδες με κεντρικό αγγειοσυνδετικό άξονα, είναι χαρακτηριστικές του θηλώδους καρκινώματος. Τα επιχρίσματα που έχουν υψηλή αναλογία κολοειδούς προς τα θυλακιώδη κύτταρα συνήθως υποδηλώνουν καλόηθες οζίδιο.

Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά ׃

  • κυτταρόπλασμα (ποσότητα, χρώση)
  • δίκτυο χρωματίνης
  • πυρηνική μεμβράνη (ομαλή ή ανώμαλη)
  • πυρηνικές εντομές ή ψευδοέγκλειστα.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com