Επίσκεψη σε γυναικολόγο
Όμορφη γυναίκα σε επίσκεψη σε γυναικολόγο

Ορολογία που χρησιμοποιείται στην έκδοση των αποτελεσμάτων

Είναι καλό να χρησιμομοποιούνται διαγνωστικές κατηγορίες όπως αρνητικό (καλόηθες), ύποπτο, θετικό (κακόηθες) ή μη-διαγνωστικό (ανεπαρκές), και να συνοδεύονται από μία περιγραφή.

  • Αρνητική (καλοήθης) παρακέντηση
  • Θετική (κακοήθης) παρακέντηση
  • Ύποπτη παρακέντηση

Μία αυξανόμενα χρησιμοποιούμενη κατηγοριοποίηση αναγνωρίζει πέντε κατηγορίες, η οποία βασικά χωρίζει την ύποπτη κατηγορία σε:
α) πιθανόν αντιδραστικές αλλοιώσεις (Τ3 – χαμηλού βαθμού κακοηθείας)

β) πιθανόν κακοήθης (Τ4 – υψηλού κινδύνου κακοηθείας).