Γυναίκα & Υγεία Εξετάσεις

Διαγνωστική ορολογία

Επίσκεψη σε γυναικολόγο
Επίσκεψη σε γυναικολόγο

Ορολογία που χρησιμοποιείται στην έκδοση των αποτελεσμάτων

Είναι καλό να χρησιμομοποιούνται διαγνωστικές κατηγορίες όπως αρνητικό (καλόηθες), ύποπτο, θετικό (κακόηθες) ή μη-διαγνωστικό (ανεπαρκές), και να συνοδεύονται από μία περιγραφή.

  • Αρνητική (καλοήθης) παρακέντηση
  • Θετική (κακοήθης) παρακέντηση
  • Ύποπτη παρακέντηση

Μία αυξανόμενα χρησιμοποιούμενη κατηγοριοποίηση αναγνωρίζει πέντε κατηγορίες, η οποία βασικά χωρίζει την ύποπτη κατηγορία σε:
α) πιθανόν αντιδραστικές αλλοιώσεις (Τ3 – χαμηλού βαθμού κακοηθείας)

β) πιθανόν κακοήθης (Τ4 – υψηλού κινδύνου κακοηθείας).

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

Topics