Πανω

Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (NOS)

Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του μαστού, αποτελώντας περίπου το 75% όλων των διηθητικών καρκινωμάτων. Τα δείγματα από FNA παρουσιάζουν κυτταρολογικά χαρακτηριστικά κοινά σε όλα τα καρκινώματα του μαστού.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλή κυτταροβρίθεια
  • Ομάδες με χαλαρή συνοχή και μεμονωμένα άτυπα κύτταρα
  • Διάταξη σε συγκύτια με απώλεια προσανατολισμού.
  • Καρκινική διάθεση (ίσως)
  • Συνήθως απουσιάζουν οι διπολικοί πυρήνες
  • Υπερχρωματικοί πυρήνες, ανώμαλοι με πεπαχυσμένη πυρηνική μεμβράνη, πυρήνιο
  • Αυξημένη πυρηνοπλασματική αναλογία

Τα κακοήθη κύτταρα είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερα από τα καλοήθη κύτταρα των πόρων, αν και περιστασιακά παρατηρούνται μικρά καρκινικά κύτταρα. Το υπόστρωμα ποικίλλει. Μπορεί να είναι αιμορραγικό ή νεκρωτικό ή καθαρό. Τα κακοήθη κύτταρα μπορεί να διατάσσονται σε τρισδιάστατες ομάδες, σε συγκύτια και περιστασιακά σε λοβιακούς ή αδενοειδείς σχηματισμούς. Τα κύτταρα μέσα στις ομάδες έχουν απώλεια προσανατολισμού και πυρηνική διαμόρφωση (moulding). Ο πυρήνας μπορεί να είναι έκκεντρα τοποθετημένος με πλασματοκυτταροειδή εμφάνιση των κυττάρων. Το κυτταρόπλασμα τείνει να είναι βασεόφιλο, κοκκώδες ή κενοτοπιώδες. Κύτταρα τύπου «signet ring» μπορεί να παρατηρηθούν αν και είναι συχνότερα στο λοβιακό καρκίνωμα. Επιχρίσματα από φτωχά διαφοροποιημένα πορογενή καρκινώματα μπορεί να περιέχουν πλειόμορφα κύτταρα με παράξενα σχήματα και πολυπύρηνα καρκινικά κύτταρα.

Τα κυτταρολογικά ευρήματα που προκύπτουν από τις FNA συνήθως είναι ικανά να διαφοροδιαγνώσουν το πορογενές από το λοβιακό καρκίνωμα του μαστού, αν και τα κύτταρα από το πορογενές καρκίνωμα περιστασιακά μπορεί να είναι τόσο μικρά όσο και αυτά από το λοβιακό. Τα επιχρίσματα από το πορογενές καρκίνωμα συνήθως είναι περισσότερο κυτταροβριθή, με μεγαλύτερη πλειομορφία, έχουν μεγαλύτερα κύτταρα με υπερχρωματικό πυρήνα και μεγαλύτερο πυρήνιο από ότι το λοβιακό καρκίνωμα.

Στα δείγματα από FNA μπορεί να εφαρμοστεί μορφολογική κατηγοριοποίηση του καρκινώματος του μαστού, η οποία έχει προγνωστική σημασία. Είναι συχνά εύκολο να γίνει διάγνωση των διαφόρων ιστολογικών τύπων στα επιχρίσματα από τα κυτταρομορφολογικά χαρακτηριστικά, εντούτοις η τελική κατηγοριοποίηση απαιτεί αρκετές φορές εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος. Η κυτταρολογική εξέταση επίσης επιτρέπει την διάγνωση του βαθμού κακοήθειας του πορογενούς καρκινώματος ο οποίος είναι σημαντικός για την πρόγνωση.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com