Κυτταρικές αναπτύξεις στο μικροσκόπιο

Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά στις συνηθισμένες φλεγμονώδεις εξεργασίες, όπως είναι η οργανωτική πνευμονία, η αποφρακτική βρογχιολίτιδα, η αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η διάχυτη κυψελιδική καταστροφή, είναι αλληλοεπικαλυπτόμενα. Παρατηρούνται φλεγμονώδη κύτταρα όπως μακροφάγα, ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, εωσινόφιλα και λεμφοκύτταρα. Τα αντιδραστικά πνευμονοκύτταρα παρατηρούνται συχνά ιδιαίτερα στην οργανωτική πνευμονία και την διάχυτη κυψελιδική καταστροφή.

Η σαρκοείδωση εντοπίζεται συχνότερα στον πνεύμονα και χαρακτηρίζεται από μη-τυροειδοποιούμενα κοκκιώματα σε αρκετά όργανα. Τα αίτια της νόσου δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Συσσωρεύσεις επιθηλιοειδών ιστιοκυττάρων, μερικές φορές με σωμάτια Schaumann και αστεροειδή σωμάτια παρατηρούνται μαζί με πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα και λεμφοκύτταρα.

H κοκκιωμάτωση του Wagener είναι μία νεκρωτική κοκκιωματώδης αγγειίτιδα η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως πνευμονική μάζα με ή χωρίς την συμμετοχή άλλων οργάνων. Παρατηρούνται ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, γιγαντοκύτταρα και επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα μέσα σε χαρακτηριστικό κοκκώδες υπόστρωμα που αποτελείται από νεκρωμένο κολλαγόνο.