Καρκινικά κύτταρα

Νεοπλάσματα

Τα καλοήθη νεοπλάσματα όπως το θήλωμα της κύστης και το ανάστροφο θήλωμα δεν έχουν χαρακτηριστικά διαγνωστικά κυτταρολογικά χαρακτηριστικά.

1) Καρκίνωμα ουροθηλίου

Θηλώδες καρκίνωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας (Grade I) – ούρα από αυτόματη ούρηση

 • Το υπόστρωμα είναι καθαρό
 • Η κυτταροβρίθεια, που αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μεμονωμένα κύτταρα, είναι αυξημένη.
 • Τα καρκινικά κύτταρα είναι παρόμοια με τα φυσιολογικά ουροθηλιακά κύτταρα.
 • Λίγες ομάδες ουροθηλιακών κυττάρων με χαλαρή συνοχή
 • Η χρωματίνη είναι φυσσαλιδώδης.

Πυρήνιο συνήθως δεν υπάρχει.

Τα θηλώδη καρκινώματα χαμηλού βαθμού κακοηθείας είναι δύσκολο να διαγνωστούν κυτταρολογικά λόγω της φυσσαλιδώδους εικόνας της χρωματίνης και του μικρού πυρηνίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται στα φυσιολογικά ή τα φλεγμονώδη ούρα.

Θηλώδες καρκίνωμα χαμηλού βαθμού κακοηθείας (Grade I) – ούρα από έκπλυση της ουροδόχου κύστης

 • Ο πυρήνας παρουσιάζει μικρές οδοντώσεις στο περίγραμμά του.
 • Ορατή πυρηνική μεμβράνη
 • Στοιχεία συσσώρευσης της χρωματίνης
 • Αρκετές ομάδες κυττάρων με συμπαγές ανώμαλο σχήμα ή σχήμα «δακτύλου» («finger» shape).
 • Μικρά κύτταρα με πράσινο κυτταρόπλασμα.
 • Απουσιάζουν ή παρατηρούνται μόνο ελάχιστα αποσπασμένα καρκινικά κύτταρα.

Καρκίνωμα του ουροθηλίου μετρίου βαθμού κακοήθειας (Grade IΙ) – ούρα από αυτόματη ούρηση

 • Υψηλότερη κυτταροβρίθεια με παρουσία μεμονωμένων κυττάρων και ομάδων κυττάρων.
 • Ο πυρήνας είναι μεγαλύτερος
 • Οι κυτταρικές ομάδες επιδεικνύουν αλληλοεπικάλυψη πυρήνων
 • Το πυρηνικό περίγραμμα μπορεί να είναι λίγο ανώμαλο (γωνιώδες)
 • Το δίκτυο της χρωματίνης είναι τραχύ
 • Το υπόστρωμα είναι καθαρό

Καρκίνωμα του ουροθηλίου μετρίου βαθμού κακοήθειας (Grade IΙ) – ούρα από έκπλυση της ουροδόχου κύστης

 • Ανώμαλος πυρήνας αλλά χωρίς έντονα γωνιώδες πυρηνικό περίγραμμα
 • Τραχύ δίκτυο χρωματίνης
 • Διακριτή πυρηνική μεμβράνη
 • Διαυγάσεις και συσσωρεύσεις στο δίκτυο της χρωματίνης
 • Αυξημένη πυρηνο/πλασματική αναλογία
 • Πυθανή έλλειψη κυτταρικής συνοχής

Καρκίνωμα του ουροθηλίου υψηλού βαθμού κακοήθειας (Grade IΙΙ) – ούρα από αυτόματη ούρηση

 • Η κυτταροβρίθεια είναι σημαντικά αυξημένη
 • Τα κακοήθη κύτταρα παρατηρούνται μεμονωμένα, σε ομάδες και σε συγκύτια
 • Πιθανή cell-in-cell διάταξη
 • Πολυμορφία πυρήνων με τραχύ δίκτυο χρωματίνης
 • Μεγάλο πυρήνιο
 • Μιτώσεις
 • Το υπόστρωμα συνήθως επιδεικνύει στοιχεία νέκρωσης

Καρκίνωμα του ουροθηλίου υψηλού βαθμού κακοήθειας (Grade IΙΙ) – ούρα από έκπλυση της ουροδόχου κύστης

 • Μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος του πυρήνα
 • Μεγάλοι γυμνοί πυρήνες
 • Πυρήνες με ανώμαλο σχήμα και πυρήνιο με παράξενο σχήμα
 • Συνήθως υπερχρωματικοί πυρήνες με συσσωρεύσεις στο δίκτυο της χρωματίνης, αλλά μπορούν να παρατηρηθούν και υποχρωματικοί πυρήνες
 • Αξιοσημείωτη αύξηση της πυρηνο/πλασματικής αναλογίας
 • Έλλειψη συνοχής

2)  Αδενοκαρκίνωμα

Το πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα είναι σπάνιο. Αντιστοιχεί περίπου στο 2% όλων των πρωτοπαθών ουροθηλιακών καρκίνων

Αδενοκαρκίνωμα – ούρα από αυτόματη ούρηση

 • Ομάδες από κυβοειδή ή κυλινδρικά κύτταρα
 • Μεγάλοι, ανωμάλου σχήματος και υπερχρωματικοί πυρήνες
 • Κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα
 • Τα κενοτόπια είναι συνήθως μεγάλα, μονήρη και σπρώχνουν τον πυρήνα στην περιφέρεια του κυττάρου
 • Ο πυρήνας τείνει να είναι φυσσαλιδώδης
 • Μεγάλο πυρήνιο και πυκνές συσσωρεύσεις χρωματίνης
 • Βλεννοεκκριτικό, signet-ring, και διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα μπορούν να παρατηρηθούν.

Αδενοκαρκίνωμα – ούρα από έκπλυση της ουροδόχου κύστης

 • Μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος του πυρήνα
 • Μεγάλοι γυμνοί πυρήνες
 • Πυρήνες με ανώμαλο σχήμα και πυρήνιο με παράξενο σχήμα
 • Συνήθως υπερχρωματικοί πυρήνες με συσσωρεύσεις χρωματίνης αλλά μπορούν επίσης να παρατηρηθούν και υποχρωματικοί πυρήνες
 • Αξιοσημείωτη αύξηση της πυρηνο/πλασματικής αναλογίας
 • Έλλειψη συνοχής

3) Πλακώδες καρκίνωμα

Στοιχεία πλακώδους καρκινώματος μπορεί να παρατηρηθούν σε περιπτώσεις φτωχά διαφοροποιημένου καρκίνου από μεταβατικό επιθήλιο. Σε λιγότερο από 3% των περιπτώσεων αποτελούν το κύριο συστατικό στοιχείο του καρκίνου. Το πλακώδες καρκίνωμα παρατηρείται συχνά στις περιοχές όπου ενδημεί το σχιστόσωμα το αιματόβιο (Schistosomahaematobium).

Κυτταρολογικά στα ούρα παρατηρούνται κερατινοποιημένα κακοήθη πλακώδη κύτταρα.