Επίχρισμα για βλάβες δέρματος
Επίχρισμα για βλάβες δέρματος και επιθηλίων

Ο κυτταρολόγος θα εκτιμήσει προσεχτικά όλες τις κυτταρικές ομάδες των επιχρισμάτων και συντάσσει την κυτταρολογική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

Μη ικανοποιητικό για εκτίμηση δείγμα (π.χ. όταν υπάρχουν λίγα κύτταρα ή υπάρχει άφθονο αίμα/φλεγμονή).
Αρνητικό για κακοήθη κύτταρα.
Παρουσία άτυπων κυττάρων (γκρίζα περιοχή).
Ύποπτο για κακοήθεια.
Θετικό για κακοήθεια.