Πανω

Μυελλοειδές καρκίνωμα

Το μυελλοειδές καρκίνωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκινώματος του μαστού, που συνήθως αναπτύσσεται στην πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής. Πρόκειται για μία καλά περιγεγραμμένη αλλοίωση. Το μυελλοειδές καρκίνωμα θεωρείται ότι έχει καλύτερη πρόγνωση από το πορογενές καρκίνωμα NOS, αν και μερικές μελέτες το έχουν αμφισβητήσει.

Κυτταρολογικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλή κυτταροβρίθεια
  • Συγκύτια και μεμονωμένα κύτταρα
  • Έντονη πυρηνική ατυπία (high nuclear grade) και υψηλή πυρηνοπλασματική αναλογία
  • Παράξενα, πλειόμορφα κύτταρα
  • Καρκινική διάθεση (tumor diathesis)
  • Λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα

Η μίξη των λεμφοκυττάρων και των πλασματοκυττάρων είναι χαρακτηριστική. Το κυτταρόπλασμα των κακοήθων κυττάρων μπορεί να είναι ελάχιστο προς άφθονο, συνήθως βασεόφιλο και λεπτοκοκκώδες ή κενοτοπιώδες. Πολλαπλά ανώμαλα μεγάλα πυρήνια μπορεί να παρατηρηθούν. Γυμνοί, μεγάλοι, παράξενοι πυρήνες μπορούν περιστασιακά να είναι παρόντες.

Αν και το μυελοειδές καρκίνωμα μπορεί να πιθανολογηθεί, η τελική κατηγοριοποίηση πρέπει να στηριχτεί στην ιστολογική εξέταση, δεδομένου ότι διάφορα καρκινώματα του μαστού μπορεί να έχουν αξιοσημείωτη λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση.

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

lainisandreas@testpap.com