Γυναίκα & Υγεία Εξετάσεις

Ορολογία που χρησιμοποιείται στην έκδοση των αποτελεσμάτων

Thinprep διαγνωστικό τεστ
Γιατρός σε μικροβιολογικό εργαστήριο εκτελεί διαγνωστικό τεστ Thinprep

Όπως και με άλλα μη- γυναικολογικά κυτταρολογικά δείγματα, τα αποτελέσματα από την κυτταρολογική εξέταση του αναπνευστικού συστήματος είναι ׃ «αρνητικό για κακοήθεια», «θετικό για κακοήθεια», «ύποπτο για κακοήθεια» (σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται ένα σχόλιο που να κάνει διάκρση μεταξύ αντιδραστικών ή νεοπλασματικών αλλοιώσεων), ή «ακατάλληλο (μη-διαγνωστικό)», ακολουθούμενα από μία περιγραφή.

About the author

Λαΐνης Ανδρέας

Ίσως μέχρι σήμερα, ο νεότερος ειδικευμένος Ιατρός στην Ελλάδα. Από τον 4/1989 έως 4/1990 διετέλεσε υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Καμένων Βούρλων.Έκτοτε ιδιώτης κυτταρολόγος με ιατρεία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Από τους πρώτους στην Ευρώπη το 1992 που έκανε ταυτοποιήσεις ιών και μικροβίων (ΙΝ SITU υβριδισμό), εφάρμοσε την υγρή κυτταρολογία από το 1998, το ΤhinPrep Pap Test καθώς και όλες τις εξελίξεις της σύγχρονης ανοσοκυτταροχημείας, μοριακής κυτταρολογίας κ.ά.

Topics