Σύμφωνο περί Διαβίβασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτους

Το παρόν συμφωνητικό καταρτίζεται μεταξύ των:

  1. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕ και ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην Αθήνα και τον Βόλο, στην οδό Θέτιδος, αριθμός 4  και οδό Γαλλίας, αριθμός 12 αντίστοιχα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ανδρέα Λαΐνη εφεξής ως ‘Εταιρία’ αφενός, και
  2. Αφετέρου του συνεργάτη της εταιρίας μας που αποδέχεται τους παρακάτω ορούς κατά την είσοδό του στο σύστημα εξετάσεών μας.

Προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στην Εταιρία και αυτή τα διαμοιράζεται και τα επεξεργάζεται με τη δεύτερη των συμβαλλομένων. Η ρύθμιση γίνεται με σκοπό την εναρμόνιση με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αντικείμενο Επεξεργασίας Διαβιβαζόμενων Προσωπικών Δεδομένων

Τα διαβιβαζόμενα και υπό επεξεργασία δεδομένα των ως άνω συμβαλλομένων είναι τα κάτωθι, μη περιοριστικά, αναφερόμενα: Δεδομένα ταυτοποίησης ( όνομα, διεύθυνση, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας) Δεδομένα ασφάλισης ( ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), Δεδομένα συζύγου, συντρόφου καθώς και ψηφιακού τύπου ιατρικές απεικονίσεις. Κάποια από τα διαμοιραζόμενα δεδομένα μπορεί να γίνονται με τρόπο που να μην απαιτείται ταυτοποίηση του υποκειμένου και να γίνεται με κωδικοποίηση, το κλειδί της οποίας διαχειρίζεται η Εταιρία. Επίσης, μπορεί να είναι αντικείμενο επεξεργασίας, δεδομένα που αφορούν σε παιδιά, καθώς και δεδομένα γενετικού και βιομετρικού χαρακτήρα αλλά και δεδομένα υγείας σύμφωνα με τον ορισμό του Κανονισμού.

Τρόπος Διαβίβασης

Ο τρόπος διαβίβασης των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι είτε ηλεκτρονικός είτε με φυσικό ( έγχαρτο ) αρχείο.

Δέσμευση και Υποχρέωση Υπεύθυνων Επεξεργασίας

Αυτή η δέσμευση πηγάζει από τον ορισμό του ως άνω Κανονισμού στο άρθρο 4, αριθμός. 7 αυτού και ιδιαίτερα από το άρθρο 24, όπου ορίζεται το όριο της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας.

Στο παρόν σύμφωνο δηλώνεται η αμοιβαία εναρμόνιση των υπευθύνων επεξεργασίας με το άρθρο 24 του Κανονισμού 679/2016.

Δέσμευση και Υποχρέωση των Εκτελούντων την Επεξεργασία

Οι εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην παρούσα συμβατική σχέση έχουν ορισμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις υπό το πρίσμα του προαναφερόμενου Κανονισμού. Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 και ιδίως στην παράγραφο 3 αυτού προβλέπεται πως η εκτέλεση της επεξεργασίας διέπεται από ορισμένη εξουσιοδότηση και καθοδήγηση των υπευθύνων επεξεργασίας.

Στο παρόν σύμφωνο, αμοιβαία δηλώνεται η εναρμόνιση με το άρθρο 28 του Κανονισμού 679/2016.

Ασφάλεια Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τόσο οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των ως άνω συμβαλλομένων, όσο και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό αυτών, δηλώνουν πως ακολουθούν την πρόβλεψη του άρθρου 32 του Κανονισμού 679/2016 για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, παρέχοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για το σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται.

Διάρκεια και Σημασία του Παρόντος στο Εσωτερικό των Συμβαλλόμενων

Η παρούσα συμφωνία είναι επικουρική της ήδη υπάρχουσας συμβατικής μας σχέσης και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προαναφερόμενη κύρια συμφωνία μεταξύ των ως άνω συμβαλλομένων. Επίσης, είναι δηλωτική της πρόθεσης της Εταιρίας, να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού 679/2016 και να προσδιορισμού την ευθύνη που απορρέει από το ρόλο αμφοτέρων, ως υπευθύνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και ως εκτελούντων αυτή την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται σκόπιμη η παραπομπή και στην Πολιτική Απορρήτου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρία.