Πανω

Ορολογία που χρησιμοποιείται στην έκδοση των αποτελεσμάτων Είναι καλό να χρησιμομοποιούνται διαγνωστικές κατηγορίες όπως αρνητικό (καλόηθες), ύποπτο,

Διάφορα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του δείγματος Ο τύπος των κυττάρων (θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα,

Η λήψη κλινικού ιστορικού και η εξέταση είναι τα πρώτα βήματα κατά την διερεύνηση ενός όζου

WHO classification of thyroid tumours (1988) Κατηγοριοποίηση των θυρεοειδικών όγκων κατά την WHO (1988) Ι. Επιθηλιακοί όγκοι Α. Καλοήθεις -

Ο θυρεοειδής είναι ένα ενδοκρινές όργανο, που βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος του τραχήλου. Η θέση του,